سدیم ساخارین و افزایش وزن

  • تاریخ انتشار : 2019/01/12
Rate this post

مطالعات نشان می دهد سدیم ساخارین سبب افزایش وزن نمی شود اما شکر چرا؟ در مقایسه با گزارش های قبلی که شیرین کننده های مصنوعی را با افزایش وزن مرتبط می کنند، تحقیقات جدید در مورد موش صحرایی نشان می دهد که شیرین کننده های غیر تغذیه ای ساخارین بر وزن تاثیری ندارد، در حالی که گلوکز باعث افزایش وزن میشود.

نتایج حاصل از دو آزمایش که بر روی موش های تغذیه شده با سدیم ساخارین حاوی شیرین کننده های مصنوعی با تغذیه ای بیشتر از ماست با گلوکز دریافت کرد، مدل شده است. تیم تحقیقاتی که توسط پروفسور باب بوکس از دانشگاه سیدنی رهبری می شود، ادعا می کند که شیرین کننده های غیر مغذی باعث افزایش وزن بدن شده و باعث اختلال در ارتباطات شیرین کالری در دو آزمایش با استفاده از موش آزمایش می شود.

“هر دو آزمایش فعلی گروه های مقایسه شده نیز گروه غذایی را با سدیم ساخارین یا شیرین شده گلوکز همراه با چو و آب تغذیه کردند.”اما بر خلاف مقادیر قبلی که با استفاده از شرایط مطالعه مشابه در سال های 2008 و 2013، نتایج آزمایش های جدید نشان داد مصرف ساخارین هیچ تاثیری بر وزن ندارد، در حالی که گلوکز باعث چاقی میشود.

باب بوکس می گوید: افزودن ساخارین هیچ اثر قابل تشخیصی در تنظیم وزن بدن ندارد، در حالیکه عوارض گلوکز بر روی وزن بدن با مطالعات قبلی مطابقت داشته است که اکسیدهای مضر شکر را نسبت به شیرین کننده های غیر مغذی گزارش می دهند. در آزمایش باب بوکس و همکارانش، موش ها را به سه گروه تقسیم کردند: غذای معمولی و آب به علاوه یك ماست شیرین شده با سدیم ساخارین ، ماست شیرین شده با گلوكز، در واقع محققان افزودند: “هیچ اندازه گیری بین گروه ساخارین و گروه کنترل بر روی هر اندازه گیری مشاهده نشد، تیم محققان تأیید کردند که هیچ یک از آزمایشات جاری افزایش وزن بیشتری در ساخارین نسبت به گروه گلوکز مشاهده نشده است.

کلیپ مرتبط:
انواع کلیپ های آموزشی و واکنش های شیمیایی دیدنی را در کانال تماشا سورن شیمی دنبال کنید.