آزمایشات نمونه پارافرمالدهید

  • تاریخ انتشار : 2019/07/03

در آزمایشات صورت گرفته در آزمایشگاه که به مدت 24 ساعته کشت قطعات گوشت مرغ از ویروس سودوموناس در حاملهای کاغذ بدون پوشش و بعد از 6 ساعت قرار گرفتن در معرض محلول رقیق شدن از مقدار ملکلولی 10 میلی مول به 1 میلی مول، توسط نمونه پارفرمالدهید فوم از بین رفت. میکروب بیماری سويه باسيلوس تنها پس از قرار گرفتن 24 ساعته در معرض ماده نمونه پارافرمالدهید از بين رفت.

پس از اضافه کردن فوم نمونه پارا فرمالدهید در مقدار 0.6٪ از آن به زیر یک دسته چندگانه از لایه ها چهار ماه قبل از حرکت دسته از مرغ ها و پس از اضافه کردن فسفات پارامورمالدهید در مقدار 5٪ و 10٪ از وزن کل در محل قرار داشتن جوجه، آلودگی میکروبی بستر با کنترل کاهش نمی یابد. کشت های 24 ساعته سويه های میکروبی مورد آزمایش در حامل ها بعد از 24 ساعت در مخلوطی از بستر و نمونه پارافرمالدهید حتی پس از تعدیل نسبت حجم مخلوط به 1: 9 اثر نیافته بود.

پارافرمالدهید

اثر ضد عفونی کننده بر میکروب های رشد شده در آگار پایان و در آگار خون با بنفش کریستالی تنها پس از اضافه کردن کود خشک مایع مرغ با فوم نمونه پارا فرمالدئید در حجم نسبت 50٪ تا 50٪ پس از قرار گرفتن در معرض 1، 3 و 6.0 هفته ظاهر شد. نتایج بسیار عالی بدست آمده از نمونه پارافرمالدهید در ضدعفونی میکروب های آزمایشی بر روی حامل ها در آزمایشات صورت گرفته در آزمایشگاه را نشان میدهد.

فرمالدئید و پارافرمالدهید جامد پلیمریش آن دارای فعالیت بیوشیمیایی وسیع است و هر دو برای ضدعفونی سطوح و فضا مفید هستند پارافرمالدهید به عنوان جامد یک ماده ضدعفونیک مایع مؤثر است. اقدامات بیوشیمی آن از طریق آلکیل کردن گروه های کربوکسیل، هیدروکسیل و سولفیدریل بر روی پروتئین ها و اتم های حلقه نیتروژن پایه های پورین است این ماده در حال حاضر بهترین نوع خود برای کشتن انواع ویروس ها و میکروب ها در محیط سالن های مرغ داری می باشد.

کلیپ مرتبط:
انواع کلیپ های آموزشی و واکنش های شیمیایی دیدنی را در کانال تماشا سورن شیمی دنبال کنید.