اسید اولئیک ایرانی

  • تاریخ انتشار : 2018/11/05

این تحقیق اطلاعات ارزشمندی برای درک اسیدهای چرب و عطر و طعم چهار روغن شناخته شده روغن های ایرانی (روغن گردو، فندق، روغن تند و شیرین) ارائه می دهد. ترکیبات اسانس و چربی روغن سرخ شده از جمله روغن بادام تلخ، بادام شیرین، گردو و روغن فندق تجزیه و تحلیل می شود.
ترکیبات فرار با استخراج خالص سازی و تله استخراج و با استفاده از طیف سنجی جرم کروماتوگرافی گاز (GC-MS) شناسایی شدند. در مجموع 21، 24، 25، و 37 عطر ترکیبات در عصاره های بادام تلخ، بادام شیرین، گردو و روغن فندق شناسایی می شوند.

در مجموع 54 ترکیب مختلف فرار تشکیل شده از آلدئیدها، الکل، ترپن ها، اسید های کربوکسیلیک، پریاسین ها، کتون ها، فوران ها و لکتون ها شناسایی و اندازه گیری می شوند. در میان آنها، آلدئیدها بیشترین مقدار فرآورده های کلی را در همه نمونه ها دارند و ترپن ها در روغن های بادام تلخ و شیرین ، الکل های روغن گردو و اسید های کربوکسیلیک در روغن فندق وجود دارد.

علاوه بر ترکیبات معطر، مجموع 15 اسید چرب در تمام روغن ها شناسایی و اندازه گیری می شود. در میان آنها، اسید اولئیک در بادام تلخ، بادام شیرین و روغن فندق، وجود دارد، در حالی که اسید لینولئیک در روغن گردو بالاترین غلظت را نشان می دهد.

همچنین، اسید اولئیک ایرانی در روغن فندق (48/80 درصد) بیشتر از دیگران است. یافته های تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA) نشان می دهد که روغن ها با توجه به اسیدهای چرب و پروتئین های معطر متفاوت از یکدیگر هستند.

کاربرد عملی:
روغن گردو یکی از بیشترین روغن مصرفی در ایران است. نتایج حاصل از این تحقیقات اولین اطلاعات ارزشمند را برای درک اسید اولئیک ایرانی و تفاوت های عطر میان روغن های چهار آجیل شناخته شده ایرانی ارائه می دهند.

استخراج خالص و تله برای جداسازی و سپس آنالیز و شناسایی این ترکیبات توسط طیف سنجی جرم کروماتوگرافی گاز یک ابزار کاربردی عملی کاربردی برای توصیف فرار در نمونه های ارزشمند و گران قیمت روغن است.
مشاهده می شود که پروفایل های عطر چهار نمونه کاملا متفاوت از یکدیگر هستند.

بر اساس نتایج، روغن های بادام شیرین و تلخ با خصوصیات طعم نسبتا مشابه به علت گروه های ترپن و آلدهید توصیف می شوند، اما روغن های فندق و گردو دارای ویژگی های مختلف عطر هستند که بسته به سایر گروه های شیمیایی متفاوت است. می توان گفت که روغن گردو با الکل و فوران ارتباط دارد، در حالی که روغن گردو فندق با اسید، لاکتون، پریاسین و کتون ها.