صنعت مواد شوینده

  • تاریخ انتشار : 2018/08/20

صنعت مواد شوینده: تجزیه و تحلیل مواد شوینده – با توجه به ادامه تحقیقات بیوتکنولوژی ، بازار مواد شوینده همچنان در برخی از ترفند های شستشو پیشرفت می کند. نه تنها مهم که لباس ها در شرایط شستشو به حالت اولیه باقی بمانند، بلکه عوامل محیطی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بیوتکنولوژی می تواند به طور قابل توجهی برای ساخت مواد شوینده بی خطر و امن برای محیط زیست کمک کند. اثربخشی مواد شوینده با افزودن آنزیم های مخصوص به محلول ها و حذف نشاسته و پروتئین ها بهبود یافته است. تا همین اواخر رفع و حذف پروتئین هایی مانند لکه های خون، با مواد شوینده معمولی بسیار مشکل بود. چنین لکه هایی تنها در دماهای بالا قابل حذف بودند و حتی لکه ها ی نشاسته و معمولی نیز تا حدی حذف می شدند. پروتئازهای پاک کننده یک راه حل ارائه می دهند و به طور مداوم بهبود می یابند. پروتئاز ها، لکه های پروتئین را تجزیه می کنند، در حالی که سایر آنزیم هایی مانند آمیلاز، رنگ های نشاسته ای را حذف می کنند. آنزیم هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، آمیلاز و پروتئاز مشتق شده از Bacillus licheniformis هستند. مگیزیم روش های ساده و قابل اعتماد برای تجزیه و تحلیل این دو آنزیم با استفاده از قرص های آمیلاژیم (آلفا آمیلاز)، آزو کازئین (پروتئاز) و پروتازین AK (پروتئاز) ایجاد کرده است.

محصولات تجزیه و تحلیل مواد شوینده:

آلفا آمیلاز (B. licheniformis)

تست قرص آمیلازیم

تست قرص آمیلازیم قرمز

آزو کازئین (سولفانلییمید رنگ شده)

کیت آزمایش گلیسرول

تست قرص Protazyme AK

قرصهای تست Cellazyme C