رنگ های خوراکی

  • تاریخ انتشار : 2020/02/07

رنگ های خوراکی قرن هاست که به مواد غذايی و نوشابه ها اضافه می شود. قبل از اينکه روش توليد رنگ های مصنوعی در سال 1856 کشف گردد، از عصاره های طبيعي حيوانی، گياهی و معدنی استفاده می شد. جاذبه مواد غذايي حاوی رنگ، اشتها را تحريک کرده و لذت خوردن غذا را افزايش می دهد. همچنين به سهولت می توان نشان داد که رنگ، اهميت زيادی در احساس عطر و طعم دارد. اگر رنگ و عطر و طعم در مواد غذايي با يکديگر هماهنگی نداشته باشند، به احتمال زياد فرد آزمايش کننده غذا، آن را بيشتر از طريق رنگ  مورد ارزيابی قرار خواهد داد تا عطر و طعم واقعی آن. رنگدانه های موجود در بسياری از ميوه ها و سبزی های تازه, روشن و شفاف بوده و در آنها کششی برای خوردن بوجود می آورند. ولی زمانی که فرآوری می گردند، محيط حفاظتی يافته آنها به هم ريخته و يا از بين می رود و در اين موقع، رنگدانه های طبيعی در معرض شرايط فيزيکی و شيميايي نامطلوبی قرار مي گيرند که می توانند باعث فساد نسبی و تغيير رنگ يا کاهش رنگ در آنها گردند. در انگلستان و آمريکای شمالی، حدود 75% مواد غذايي, به نحوی قبل از رسيدن به دست مصرف کننده فرآوری می شوند. توليد کنندگان مواد غذايي، درصورتی که بخواهند جاذبه ظاهری توليدات خود را حفظ کنند، بايد رنگ از دست رفته آنها را جبران نمايند. در ضمن افزودن رنگ به مواد غذايي مانند نوشابه های غيرالکی فرآورده های قنادی، دسرهای فوری و بستنی همواره مطلوب است مگر اينکه بخواهيم بی رنگ و يا کم رنگ باشند. از رنگ به عنوان مکمل ظاهری طبيعي مواد غذايي و همچنين يکنواختی دفعات مختلف توليد زمانی که رنگ مواد اوليه ثابت نيست، استفاده می شود.

رنگ های خوراکی

رنگ های خوراکی که در طی قرن گذشته، به مواد غذايي اضافه می شدند، از نظر مناسبت های فنی و بي زيانی براساس دانش و معلومات زمان، ارزيابی گرديده اند. اين مسأله، تعداد رنگ های موجود را به منظور استفاده در مواد غذايي، کاهش داده است. بيشتر کشورها هم اکنون دارای فهرستی از رنگ های مجاز همراه با محدوديت های استفاده در برخی فرآورده ها می باشند. اگرچه تا حدودی هماهنگی وجود دارد، ولی در عين حال اکثر کشورها, هنوز هم دارای مقررات ملی خود هستند. در نتيجه بررسی ويژگي های يک رنگ قبل از استفاده آن در فرآورده های غذايي ضروری است. در اين فصل مهمترين رنگ ها اعم از طبيعی و مصنوعی مجاز در کشورهای مختلف، مورد بررسی قرار مي گيرند.