ایزوپروپیل الکل در مقابل کرونا

  • تاریخ انتشار : 2021/07/21

ایزوپروپیل الکل همان الکل تمیز کننده ای است، که برای تمیز کردن دست ها استفاده می کنیم، تا دچار بیماری کرونا نشویم. رعایت کردن پروتکل های بهداشتی بهترین راه مقابله با ویروس کروناست. ایزوپروپیل الکل ضرری برای وسیله ها ندارد زیرا اثری ازخود به جا نمیگذارد. یکی از خواص جالب این ماده فرار بودن آن است، به همین دلیل برای تمیز کردن شیشه وآینه مناسب است. این ماده را به عنوان الکل مالشی هم می‌شناسند و ژل‌های پاک‌کننده دست نیز در ساختار خود ۶۰ تا ۷۰ درصد ایزوپروپیل الکل دارند.

مشخصات ایزوپروپیل الکل

این ماده به سرعت آتش می گیرد. درجه آتش گیری آن 12c است و جزمایعات بسیار آتش گیر محسوب می شود. ایزوپروپیل الکل مزه تلخی دارد. این ماده خاصیتیت ضد باکتریایی دارد، همچنین به صورت مایع می باشد. این ماده بی رنگ است و فرار می باشد.

ایزوپروپیل الکل وکاربرد هایش

  • بیمارستان ها
  • منازل و صنایع مختلف
  • تمیز کردن دی وی دی و سی دی ها
  • تمیز کردن عینک و تخته وایت برد
  • جداسازی چسب از اشیا
  • از بین بردن لکه های روغن ترمز
  • ساخت ضد یخ
  • ضدعفونی کننده محیط
  • محلول پانسمان بیمارستان
ایزوپروپیل

ایزوپروپیل

روش تولید

برای ساخت ایزوپروپیل دو روش مرسوم وجود دارد:

روش اول

در روش قدیمی‌تر، ایزوپروپیل به صورت غیر مستقیم با استفاده از اسید سولفوریک برای تشکیل ایزوپروپیل سولفات هیدراته می‌شود. پس از آن ایزوپروپیل سولفات با بخار هیدرولیز می‌شود، تا اسید سولفوریک و ایزوپروپیل الکل به دست آید. این روش در آمریکا غالب است و طبق واکنش زیر در حضور H۲SO۴ انجام می‌گیرد:

CH۳CH=CH۲ + H۲O => (CH۳)۲CHOH

روش دوم:

روش مدرن تر، هیدراسیون مستقیم شیمیایی پروپیلن باخلوص بالای ۹۰% است. در این روش دیگر نیازی به اسید سولفوریک نیست. این روش بیشتر در اروپا مورد استفادهقرار می گیرد.

کارایـی ایزوپرپیل در بیمارستان ها

ضدعفونی کننده هـای الکلـی بـه غلظـت الـکل موجـود در محصـول وابسـته اسـت. در حالـت مطلـوب، در ضدعفونی کننده هـای الکلـی، بیـن70 تـا ۹۵ درصـد از محلـول متشـکل از الـکل مـی باشـد و درصـد باقیمانـده، بـه آب و ترکیبهـای دیگـر تعلـق میگیـرد.
3 پیمانـه الـکل 96 درجـه+ یـک پیمانـه آب برابـر اسـت بـا الـکل70 درجـه. 3 پیمانـه الـکل 90 درجـه+ دوسـوم پیمانـه آب برابـر اسـت با الـکل70 درجه. بهتریـن درصـداز الکل اتانـول جهت ضدعفونی کـردن، درجه خلـوص ۷۰ درصد آن می باشـد.

طریقه درست ضدعفونی کردن دست ها

دسـتها بایسـتی بـا ضدعفونی کننـده الکلی، خـوب و کامل تمیـز شـوند. بـه طـوری کـه بـه مـدت ۲۰ تـا ۳۰ ثانیـه تمامـی نقاط دسـتها اعـم از بیـن انگشـتان و زیـر ناخنها با محصـول موردنظر تمـاس پیـدا کنـد. پـس از آن دسـتهای شما در معـرض هـوا کاملا خشـک شـوند. دقت شـود، اگر آلودگی واضحی در دسـتها وجود داشـته باشـد. باید حتما دسـت ها ابتدا با آب و صابون شسـته شوند. اگـر چه کـه اتانول خاصیـت میکروب کشـی قابل ملاحظه ای دارد، امـا در صـورت مصـرف ناصحیـح بـرای سلامت پوسـت مناسـب نیسـت، به ویژه برای کسـانی که میخواهند به طور مکرر دسـتها را بـا آن تمیـز کنند.
اتانـول میتوانـد بـرای ضدعفونـی کـردن دسـتها گزینـه خوبـی باشـد. امـا بیش از همه زمانی توصیه می شـود که دسترسـی بـه آب و صابـون و شـوینده های دیگـر وجـود نداشـته باشـد.

مشکلات استفاده از ایزوپروپیل

اسـتفاده وسـواسی و زیاد از الـکل بعـد ازشست وشـو بـا آب و صابون، به جز حسـاس کردن پوسـت دسـت، تاثیر مثبتی درجهت ضدعفونی شـدن ندارد.
همجنین اسـتفاده طولانـی مـدت از مـواد ضدعفونـی کننـده الکلـی، زمینـه خشـکی پوسـت و اگزمـا را افزایـش میدهـد و فـرد دچـار التهـاب، خـارش و قرمـزی پوسـت و حتـی زخم پوسـتی می‌شود.

ایزوپروپیل الکل در مقابل کرونا

دوران همه­‌گیری ویروس کرونا، استفاده ­ی وسیع از ایزوپروپانول به عنوان ضد عفونی کننده، می‌تواند میزان ابتلا را کنترل کند و زنجیره ­ی بیماری را به طور موثر متوقف کند؛ زیرا ایزوپروپیل الکل، با از بین بردن غشای چربی اطراف باکتری­ ها و ویروس ­ها، می­تواند آن­ها را از بین ببرد و باعث حل شدن تمام اجزای حیاتی سلول بشود. در نهایت طی این فرآیند سلول ویروس را به طور کامل از بین می‌رود.

نکات قابل توجه در استفاده ایزوپرپیل

باید توجه داشت که به هیچ عنوان نباید از ایزوپروپیل الکل به طور مستقیم برای ضدعفونی وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر یا موبایل استفاده بشود. همچنین استفاده از آن بر روی برخی پارچه­ ها و لوزام چوبی به دلیل ایجاد پوسیدگی توصیه نمی­شود.