اسانس پرتقال

اسانس پرتقال

 اسانس پرتقال

نام اسانس:   Orange

کد:۲۰۰۵۶۷۵

شرح رایحه: اسانس پرتقال با

رایحه میوه پرتقال با بوی

 نسبتاً شیرین

موارد مصرف: انواع شوینده و صابون

 

 

 

 

 

درخواست نمونه