اسانس هربال

اسانس هربال

 اسانس هربال

نام اسانس: Herbal

کد:  2006316

شرح رایحه: اسانس هربال با

رایحه با نت گیاهی و القای حس

تازگی و سبزی

موارد مصرف: انواع شوینده و صابون

 

 

 

درخواست نمونه