اسانس طالبی

اسانس طالبی

 اسانس طالبی

نام اسانس: Melon

کد:۲۰۱۰۷۵۰

شرح رایحه: ،اسانس طالبی با

رایحه میوه طالبی با بویی

 شیرین و ملایم

موارد مصرف: انواع شوینده

درخواست نمونه