اسانس سیب سبز

اسانس سیب سبز

اسانس سیب سبز 

نام اسانس: Green Apple

کد:۲۰۰۰۲۴۲

شرح رایحه: اسانس سیب سبز با

رایحه میوه سیب سبز و

ترش، الهام بوی تازگی و سبزی

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

 

درخواست نمونه