اسانس بادام تلخ

اسانس بادام تلخ

 اسانس بادام تلخ

نام اسانس: Almond

کد:۲۰۰۷۸۷۳

شرح رایحه: اسانس بادام تلخ با

رایحه میوه بادام تلخ

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

 

درخواست نمونه